Targi odbędą się już za:  41 dni

Południowe Targi Nieruchomości, Arena Ursynów, 30-31.03.2019

Do góry 

 

Atrakcje Targowe:

Bez­po­śred­nio od dewelopera

 

W jed­nym miej­scu poznasz ofertę całego rynku i zaku­pisz nowe M według ści­śle okre­ślo­nej loka­li­za­cji. Wszy­scy dewe­lo­pe­rzy przy­go­to­wują na targi spe­cjalne rabaty i  promocje.

  

Budowa domu A-Z

 

Na tar­gach otrzy­masz kom­plek­sową ofertę BUDOWY DOMU A-Z w kilku tech­no­lo­giach.
Jeśli posia­dasz wła­sną działkę i pla­nu­jesz zbu­do­wać nowy dom ? zapra­szamy na targi.

 

Rynek Wtórny

 

Na tar­gach będziesz miał oka­zję poznać także oferty z rynku wtór­nego (grunty, domy, mieszkania):

- oferty bez­po­śred­nie na Bez­płat­nej Tablicy Ogłoszeń

- oferty pośred­nie na sto­iskach Agen­cji Nieruchomości.

 

POLDOM Nowo­cze­sne Domy

 

Ener­go­osz­czędne

 

 

 

POLDOM jako Gene­ralny Wyko­nawca spe­cja­li­zuje się w budo­wie domów jed­no­ro­dzin­nych metodą tra­dy­cyjną (poro­therm, silka, gazo­be­ton, żel­bety). Zaj­muje się rów­nież wykoń­cze­niami pod klucz i małą archi­tek­turą zewnętrzną (ogro­dze­nia, śmiet­niki, tarasy, per­gole, zada­sze­nia, pod­jazdy, scieżki itp).

 

Współ­pra­cuje z wyspe­cja­li­zo­wa­nymi eki­pami, dzięki czemu poszcze­gólne etapy robót wyko­ny­wane są ter­mi­nowo i z naj­wyż­szą sta­ran­no­ścią. Pro­jekty reali­zuje w szcze­gól­no­ści w War­sza­wie i woje­wódz­twie mazo­wiec­kim.

 

Rocz­nie pro­wa­dzi około 20 inwe­sty­cji, o metra­żach 100-1000m2, posa­da­wia­nych na ławach, pły­cie i stud­niach fun­da­men­to­wych; sto­suje tech­no­lo­gie stan­dar­dowe jak i tech­no­lo­gie bia­łej wanny, buduje pro­jekty gotowe jak i indywidualne.

 

Przy­szli Inwe­sto­rzy mogą liczyć rów­nież na wspar­cie w pro­jek­tach bran­żo­wych, w tym przy pro­jek­to­wa­niu i wyko­naw­stwie przy­łą­czy zewnętrznych.

Zapra­szamy na nasze sto­isko nr D5 — chęt­nie poroz­ma­wiamy z Pań­stwem o budo­wie domu:)
Zespół POLDOM

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
tel. 663 544 882
e-mail: biuro@poldom.eu
www.poldom.eu

https://www.facebook.com/POLDOM.BudowaDomow/

 

Part­ne­rem sto­iska jest SŁOIK z LASEM
https://www.facebook.com/sloikzlasem/

 

 

 

 

Spis Inwe­sty­cji Mieszkaniowych

 

Na naszych tar­gach otrzy­masz pełen spis inwe­sty­cji wraz z mapami i podzia­łem na dziel­nice War­szawy i oko­liczne powiaty ? łącz­nie ponad 900 inwe­sty­cji w jed­nej publikacji.

 

Tanie Kre­dyty Mieszkaniowe

 

Na tar­gi wybrane banki i pośred­nicy kre­dy­towi przy­go­to­wują ofertę tanich kre­dy­tów hipo­tecz­nych w pro­mo­cyj­nych opro­cen­to­wa­niach ? bez zbęd­nych marż i pro­wi­zji od kupującego.

 

Bez­płatne Porady Targowe

 

Doświad­czeni doradcy finan­sowi i prawni bez­płat­nie odpo­wie­dzą na Pań­stwa wąt­pli­wo­ści i dora­dzą w wybo­rze naj­ko­rzyst­niej­szej oferty kre­dy­to­wej. Uzy­ska­cie Pań­stwo także wyczer­pu­jące infor­ma­cje na temat pro­gramu Miesz­ka­nie dla Młodych.

 

Kącik Malu­cha

 

Dzieci, które przyjdą na targi będą miały swoje sto­isko na któ­rym będą mogły się bawić. W tym cza­sie ich rodzice będą mogli bez prze­szkód zapo­znać się z tar­gową ofertą. Kącik Malu­cha jest bez­płatny i będzie czynny przez cały okres trwa­nia targów.

 

Kawiar­nia Targowa

 

Chwilę wytchnie­nia i relaksu zapewni naszym gościom Kawia­renka Tar­gowa. To miej­sce, gdzie będzie można napić się kawy i her­baty, coś prze­ką­sić i chwilę odpo­cząć przed dal­szym zwie­dza­niem targów.